Home / Актуелности / БиХ / Обавјештења за власнике парцела у мјесту Брадина

Обавјештења за власнике парцела у мјесту Брадина

 

Advokatska kancelarija                                                 Telefoni:

Nihada A. Buturović, advokat                                     Kancelarija: 036/728-853

Mili Buturović, adv. pripravnik                                  Faks:             036/728-853

Konjic, Zanatski centar bb                                          Mobitel:       061/153-995

KONJIC 88400                                                             e-mail: nihadabuturovic@bih.net.ba

Bosna i Hercegovina                                                    ID broj: 4327222020003

 

 

Trans.rač.:Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

Br. 1610200050900072

 

 

Poštovani,

 

Ovim pismom želim obavijestiti sve građane – vlasnike nekretnina na području sela  Bradina, općina Konjic, o sljedećem:

 

U toku je postupak eksproprijacije (izuzimanje nekretnina uz naknadu tržišne vrijednosti) u svrhu izgradnje autoputa 5 C.

Ovaj postupak provodit će nadležna katastarska služba Općine Konjic.

Postupak eksproprijacije zahtijeva prisustvo vlasnika nekretnina – parcela, koje će biti predmetom eksproprijacije, i to na najmanje 3 rasprave.

Za svo vrijeme trajanja postupka potrebno je brinuti o zaštiti pravnih interesa vlasnika nekretnina koje se izuzimaju, pa iz tih razloga, kao i zbog efikasnijeg toka samog postupka, te realizacije naplate naknade za ekproprisane nekretnine, predlažem vlasnicima nekretnina da angažuju punomoćnika u osobi advokata.

 

Ja, Nihada Buturović, radim samostalno kao advokat od 1996. godine sa sjedištem kancelarije u Konjicu. Ovim putem izjavljujem da sam voljna zastupati sve vlasnike nekretnina sa područja sela Bradina.

U svrhu pregleda zaintereseiranih vlasnika nekretnina stavljam na znanje zvaničan dio elaborata za nekretnine koje su predviđene za eksproprijaciju (fotografije dostupne u prilogu).

 

Ukoliko zainteresirani vlasnici nekretnina smatraju da ja, k ao advokat, mogu adekvatno zastupati njihove interese, dajem uputstvo da bi svaki vlasnik morao sačiniti punomoć, koja mora biti ovjerena od strane notara, i sačinjena na našem jeziku.

 

Punomoć bi trebala imati sljedeću formu i sadržaj:

————

 

Punomoć

 

Ja, (ime, ime oca, prezime, broj lične karte ili pasoša, JMBG), trenutnog boravišta (mjesto, država sa adresom) ovlašćujem advokata Nihadu A. Buturović, advokata iz Konjica, da me zastupa u postupku eksproprijacije nekretnina u Katastarskoj Opštini Bradina, a koje nekretnine se eksproprišu za potrebe izgradnje autoputa 5 C, koji postupak provodi Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Konjic.

Posebno ovlašćujem advokata Nihadu Buturović da u moje ime može zaključiti sporazum o naknadi za ekproprisane nekretnine kod nadležne službe, odnosno ukoliko ja kao vlasnik ne budem zadovoljan ponuđenom cijenom za eksroprijaciju nekretnina, može pokrenuti postupak kod Opštinskog suzda u Konjicu.

Izjavljujem da sam saglasan da se iznos naknade za ekproprisane nekretnine uplati na poslovni račun Advokatske kancelarije – vlasnik advokat Nihada Buturović.

 

 

Potpis davaoca punomoći

 

______________

 

 

 

Notarska ovjera:

 

 

 

 

 

————

 

 

Napomene za sve vlasnike nekretnina:

 

  • za Australiju, Ameriku i Kanadu potrebna je i međunarodna ovjera punomoći (apostile)

 

  • Naknada za ekproprisane nekretnine može biti isplaćena direktno samo onim vlasnicima koji imaju otvoren žiro račun u nekoj od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini.

Iz tog razloga, radi efikasnosti postupka, ostaje mogućnost za vlasnike koji borave van BiH, da se naknada može isplatiti na račun Advokatske kancelarije, a poslije u dogovoru sa strankom, novac će biti istima proslijeđen na zakonom predviđen način

 

  • Napomena za nasljednike lica – vlasnika nekretnina koji su umrli:

Nekretnine koje se vode u vlasništvu lica koja su umrla, ukoliko nije proveden ostavinski postupak iza umrlih, nasljednici su dužni da, uz punomoć, dostave dokaz o rodbinski vezama sa umrlim. Tačnije, treba sačiniti sljedeću izjavu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———–

Izjava

 

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, ja, (ime, ime oca, prezime, broj lične karte ili pasoša, JMBG) izjavljujem da sam nasljednik (sin, kćerka, suprug, supruga itd.) iza umrlog (ime i prezime umrlog i ime oca umrlog) vlasnika nekretnine u K.O. Bradina.

 

 

Izjavu sačinio/la:

 

 

______________

 

 

 

Notarska ovjera:

 

 

 

 

 

 

———–

 

 

 

 

  • Svim licima koja se ne budu odazvala pozivu Službe, odnosno licima za koja Služba nema tačnu adresu boravka, bit će postavljeni privremeni zastupnici od strane opštinske Službe, a koji neće sigurno na adekvatan način zastupati interese vlasnika nekretnina.

Iz tog razloga je važno da na vrijeme angažuju svoga advokata po izboru, ukoliko nisu u mogućnosti lično prisustvovati postupku eksproprijacije.

 

  • Ovo je prvi usvojeni elaborat, što znači da postoje još dva  elaborata koji će naknadno biti usvojeni od stane katastra Općine Konjic.

 

 

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani me mogu kontaktirati putem e-maila nihadabuturovic@bih.net.ba ili na broj telefona (WhatsApp, Viber) +38761 153995 ili fiksni broj telefona +38736 728853

 

 

 

S poštovanjem,

Nihada Buturović, advokat

 

 

 

 

 

 

Pismo

About admin

Check Also

Света Литургија у насељу Брадина

Света Литургија у насељу Брадина      

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *